Full-Time

Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
  asthhy@ccu.edu.tw 05-2720411#16563
  soc_assistant2@vlsi.ee.ccu.edu.tw 05-2720411#16561
  soc_assistant7@vlsi.ee.ccu.edu.tw 05-2720411#16560

Teacher

Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Name Email Office Tel No.
Ching-Che Chung wildwolf@cs.ccu.edu.tw  
Ching-Wei Yeh ieecwy@ccu.edu.tw 05-2720411#33209
Chung-Hsun Huang ieechh@ccu.edu.tw 05-2720411#33230
Jinn-Shyan Wang ieegsw@ccu.edu.tw 05-2720411#33202
Jiun-In Guo jiguo@nctu.edu.tw  
Peng-Sheng Chen pschen@cs.ccu.edu.tw 05-2720411#33117
Po-Hung Lin marklin@ccu.edu.tw 05-2720411#33204
Rong-Guey Chang rgchang@cs.ccu.edu.tw 05-2720411#33121
Shi-Wu Lo shiwulo@cs.ccu.edu.tw 05-2720411#33116
Tay-Jyi Lin tjlin@cs.ccu.edu.tw 05-2720411#33134
Tien-Fu Chen tfuchen@gmail.com  
Tsung-Heng Tsai ieetht@ccu.edu.tw 05-2720411#33215
Yuan-Sun Chu chu@ee.ccu.edu.tw 05-2720411#33212