Year 2009
Award Name Dr. Jinn-Shyan Wang had the honor to win the CCU’s Outstanding Research Distinguished Professor.
Award Date 2009/09/17
Honoree Jinn-Shyan Wang
Awarding Unit National Chung Cheng University (CCU)