Year 2004
Award Name Dr. Jinn-Shyan Wang had the honor to win the “Outstanding Research Award” of CCU.
Award Date 2004/01/15
Honoree Jinn-Shyan Wang
Awarding Unit National Chung Cheng University (CCU)